Softver za tvrtke za naplatu potra ivanja

Ljudi koji osnivaju ugostiteljsku djelatnost svjesni su va¾nosti trenutaène i uèinkovite usluge kupcima. Uglavnom u va¾nim i èesto posjeæenim prostorima, gdje ima mnogo narud¾bi, lako je pogre¹no ili previdjeti. Pravi softver koji pobolj¹ava rad restorana, bara ili nove ugostiteljske toèke znaèajno olak¹ava rad, ¹to æe poveæati zadovoljstvo ne samo klijenta, nego i zaposlenika. ©to bi trebalo karakterizirati takav program?

Inovativno rje¹enje svakako je kori¹tenje zaslona osjetljivog na dodir. Zahvaljujuæi sada¹njem trenutku rada, program je adresiran na apsolutni minimum, a dodatno osposobljavanje osobe za upravljanje ovim programom je kratko i lako. Intuitivna priroda æe naravno biti od velike koristi, pogotovo zato ¹to æe veæina ugostiteljskog osoblja poslu¾iti softver. Iz posljednjeg i jedinog razloga preporuèa se modularna struktura programa, èime se zadatak prilagoðava zahtjevima vlasnika restorana ili bara.

Takav program takoðer ne bi trebao samo olak¹ati rad, veæ i dati poslodavcu moguænost kontrole vremena umjetnosti i oblika slu¾enja zaposlenika. Potrebno je odr¾avati uèinkovitu razmjenu odnosa izmeðu posluga u sobu, kuhinje i menad¾menta, kao i uvoðenje novih jela, promjena cijena ili programa bonusa ili rabata za obiène kupce. Fleksibilnost u prilagoðavanju stvarima tipkanja velika je prednost takvog softvera. Jedna od najatraktivnijih ideja ovog modela na tr¾i¹tu je gastro pos program, koji je sve gore navedene znaèajke, kao i mnogo razlièitih. Postoji odlièan izlaz za vlasnike pizzerija, restorana brze hrane i restorana. Sveobuhvatna usluga u cijeloj prostoriji, znaèajno pobolj¹anje komunikacije izmeðu razlièitih skupina zaposlenih u baru i jednostavnost uvoðenja sorti prednosti su koje bi trebale uvjeriti svakog poduzetnika koji lijeèi u ugostiteljskom prostoru da se upoznaju s trenutnim projektom.